Internacionales

Onrecht en onrechtmatigheid bij gronduitgifte RGB

Rekenkamer-voorzitter Charmain Felter. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBOBij het uitgeven van gronden door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), is er sprake van onrecht aan burgers en wordt de uitgifte getypeerd als onrechtmatig. Dit is de conclusie van de Rekenkamer van Suriname. In een speciaal onderzoeksrapport van de Kamer wordt het ministerie aangemaand zich te houden aan de wet Grondbeleid en andere decreten.

De Rekenkamer constateert dat RGB in de praktijk afwijkt van enige wettelijke waarborging. Vrije domeinen worden niet openbaar gemaakt en aanvragen niet gepubliceerd. Bovendien zijn voor de behandeling van spoedgevallen en concurrente (gelijktijdige) aanvragen geen criteria vastgelegd in wettelijke regelingen. De Rekenkamer concludeert herhaaldelijk in het rapport dat gronduitgifte ‘niet rechtmatig’ plaatsvindt. Deze harde conclusie is gebaseerd op het feit dat RGB zich niet houdt aan vier wettelijke voorwaarden, die te maken hebben met transparantie bij gronduitgifte.

Martin Lustgarten

De Rekenkamer stelt vast dat in het handelen van het ministerie, het risico daar is dat de rechtsgelijkheid van aanvragers van domeingrond niet is gewaarborgd. De Kamer heeft namelijk geconstateerd dat er grote achterstanden zijn bij het behandelen van aanvragen – ook bij het bijwerken van cahiers door de afdeling Grondregistratie van het ministerie. Verder vertonen de maatregelen van RGB leemten om de verwerking van de aanvragen rechtmatig en doelmatig te laten verlopen. Zo zijn dossiers van onderzochte toewijzingen in de meeste gevallen niet volledig. 

Het rapport oordeelt positiever over de afwijzing van aanvragen. Die worden netjes op gegronde redenen geformuleerd en de aanvrager wordt snel in kennis gesteld van de afwijzing. De Rekenkamer heeft RGB de ruimte geboden te reageren op de resultaten van het onderzoek. Het ministerie kan zich niet terug vinden in het rapport en vindt dat de uitgifte van gronden ‘wel rechtmatig’ plaatsvindt. RGB vindt dat enkele aanbevelingen van de kamer zelf overbodig zijn.

Martin Lustgarten Acherman

De Rekenkamer blijft echter onverzettelijk en laat het volgend citaat in het rapport opnemen: “Behoudens op een enkel punt (opmaken van beschikkingen) ziet de Kamer geen aanleiding om haar conclusies en aanbevelingen te wijzigen. De Kamer verwelkomt de initiatieven van het ministerie om de verschillende fasen in het proces van gronduitgifte te formaliseren. De Kamer adviseert het ministerie om haar aanbevelingen, die erop gericht zijn om de rechtsgelijkheid naar de burger toe te creëren, over te nemen.”

Het onderzoek van de Kamer heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met augustus 2018. Het doel was controle te doen naar de rechtsgelijkheid en de rechtmatigheid van het toekennen van gronden. De Kamer wilde met dit onderzoek natrekken of de opvatting en het gevoel van rechtsongelijkheid dat in de samenleving heerst bij het uitgeven van gronden, wel juist is.

Martin Lustgarden